Hi các bạn,

Hôm nay ngồi rảnh mình viết 1 chương trình tự động truy cập vào google và search với từ khoá cho trước.

Yêu cầu:

 • Python 3.6
 • Selenium

Code mẫu của mình như sau:

import time
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.common.exceptions import TimeoutException
 
 
def init_driver():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.wait = WebDriverWait(driver, 5)
  return driver
 
 
def lookup(driver, query):
  driver.get("http://www.google.com")
  try:
    box = driver.wait.until(EC.presence_of_element_located(
      (By.NAME, "q")))
    button = driver.wait.until(EC.element_to_be_clickable(
      (By.NAME, "btnK")))
    box.send_keys(query)
    button.click()
  except TimeoutException:
    print("Box or Button not found in google.com")
 
 
if __name__ == "__main__":
  driver = init_driver()
  lookup(driver, "Python Viet Nam")
  time.sleep(5)
  driver.quit()

Chúc các bạn thành công.