Add dictionary bị lỗi

chuyện là em add phần tử cho dict, em kiểm tra thì tất cả đều đúng, nhưng khi đếm số len dict thì lại bị thiếu phần tử, kiểu như phần tử đó nó k đc add vào vậy ạ, em không biết phải làm sao để cho nó k bị như vậy nữa ạ

for num_ in range(len(num_name_cmt)):
time.sleep(1)
cmt[num_name_cmt[num_].text] = num_contents_cmt[num_].text

Bạn không đưa lên đây cái num_name_cmt của bạn như thế nào thì mọi người sao biết được.