Bài giải phần hàm trong Python

Chào các bạn,
Trong phần 10 chúng ta có bài tập về dãy Collatz sau đây là cách giải của mình. Các bạn cho ý kiến.

# This is collatz sequence puzzle

import random

def collatzNumber(number):

  if number % 2 == 0:

    return number // 2

  else:

    return 3*number + 1

print('Type a number.')

try:

  tmpNumber = int(input())

except ValueError:

  print('Error: Please type integer number')

while True:

  tmpNumber = collatzNumber(tmpNumber)

  print(tmpNumber)

  if tmpNumber == 1:

    break
1 Likes