Cách get Serializer restdjango với related model

Chào mọi người e đang có 1 model related!và khi sử dụng serializers.ModelSerializer em không thể get ra một số trường trong model chung như ‘hang-may’ và ‘cot_may’.Mong được mọi người giúp đỡ ạ!Em cám ơn
class Maybanhang(models.Model):
id_may = models.CharField(unique=True, max_length=100)

def __str__(self):
  return self.id_may

class Meta:
  verbose_name_plural = 'May ban hang'

class Loainuoc(models.Model):
ten_nuoc = models.CharField(max_length=200)
gia_tien = models.IntegerField(blank=True, null=True)
hang_may = models.IntegerField(blank=True, null=True)
cot_may = models.IntegerField(blank=True, null=True)

def __str__(self):
  return self.ten_nuoc

class Meta:
  verbose_name_plural = 'Loai Nuoc'

class Donhang(models.Model):
water = models.ForeignKey(Loainuoc, on_delete=models.CASCADE, related_name=‘waters’)
ma_dh = models.CharField(max_length=100)
id_may = models.ForeignKey(Maybanhang, on_delete=models.CASCADE)

class GetorderSerializer(serializers.ModelSerializer):
= serializers.RelatedField(read_only=True)

class Meta:
  model = Donhang
  fields = ('ma_dh', 'hang_may')

  def create(self, validated_data):
    pass

  def update(self, instance, validated_data):
    pass