Chuyện là Em mới học python cơ bản, em muốn về vòng lặp for lồng nhau: tại sao chổ else để ngang hàng với for và chổ else em tab vào lại có 2 kết quả khác nhau

Ảnh chụp Màn hình 2021-05-05 lúc 11.32.46

code1:
for i in range(2,10):
for j in range(2,i):
if i %j ==0:
break
else:
print(‘SNT’,i)

code2:for i in range(2,10):
for j in range(2,i):
if i %j ==0:
break
else:
print(‘SNT’,i)