Chuyển từ element sang string

Em đag k biêt làm sao cho if nó nhận dạng đc cái khai báo don ở trên có cách nào chuyển từ element sang string k ạ

don = "driver.find_element_by_class_name('m-0')"
print(don)
sleep(1)
while True:
	if don == 1:
		driver.find_elements_by_css_selector("body > main > div > div.col-md-9 > div:nth-child(3) > div > div > div > table > tbody > tr > td:nth-child(6) > a")[0].click()