Giúp em cái bt này với

  1. Viết chương trình python,
    Nhập vào kích cỡ n của list, sau đó, tạo ra một list như sau [ 0,1,2,….,n-1]. Sử dụng arange()
    Chèn số 0 vào vị trí bất kỳ trong list. Sử dụng insert()
    Em viết như này:
    import numpy as np

import random

n = int(input('nhap n: '))

a = np.arange(0, n, 1)

b = a.insert(random.randint(0, n-1), 0)

print(b)
nó báo lỗi: b = a.insert(random.randint(0, n-1), 0)
AttributeError: ‘numpy.ndarray’ object has no attribute ‘insert’