Giúp giùm e bài tập với ạ. Mai e nộp rồi!

Write a function to generate a biased coin from a fair coin with success probability 1/3. The function will return True with probability 1/3 and return False with probability 2/3.
Viết một chương trình tạo ra đồng xu với tỉ lẹ gieo không phải là 1/2, trong đó xác suất là 1/3 cho True và 2/3 cho False. Sử dụng random.randint(0,1).