Hi All, Giúp em bài tập này với mọi người ạ!

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một tuple gồm 7 giá trị số. Nếu giá trị người dùng nhập vào không phải số thì yêu cầu họ nhập lại. Sau đó tạo một tuple khác chứa các giá trị là số chẵn trong tuple của người dùng nhập vào.
Em gặp khó khăn với Tuple