Hỗ trợ bào tập python

Basic 1: Human Resource

Bạn sẽ xây dựng một ứng dụng mang tên Human Resource

Ứng dụng này sẽ giúp các bạn quản lý phòng ban, nhân viên trong công ty.

Hệ thống bước đầu triển khai những chức năng cơ bản được liệt kê dưới đây.

Các chức năng cơ bản cần có:

 1. Hiển thị danh sách nhân viên (Cơ bản: id của phòng ban, nâng cao: ra tên)

   2. Hiển thị danh sách phòng ban
  
   3. Hiển thị danh sách phòng ban và số nhân viên theo phòng ban
  
   4. Nhập thêm nhân viên mới
  
   5. Nhập thêm phòng ban mới
  
   6. Nhập thêm phòng ban và nhân viên mới (nâng cao)
  
   7. Tìm kiếm nhân viên
  
   8. Kết thúc
  
 2. Yêu cầu chức năng cơ bản

2.1. Khi hệ thống khởi động, sẽ có thông báo hiển thị chào mừng người dùng, và có hiển thị thông tin về hệ thống.

2.2. Sau phần hiển thị thông tin chào mừng, là phần hiển thị menu chức năng của hệ thống. Chọn 1,2,3,4,5,6,7,8 để thực hiện chức năng tương ứng.

2.3. Chức năng 1: Hiển thị thông tin của những nhân viên

2.4. Chức năng 2: Hiển thị thông tin của những phòng ban
2.5. Chức năng 3: Hiển thị thông tin của phòng ban và tổng số nhân viên

2.6. Chức năng 4: Thêm nhân viên mới

2.7. Chức năng 5: Thêm phòng ban mới.

2.8. Chức năng 6: Thêm phòng ban và nhân viên cùng 1 lúc.

2.9 Chức năng 7: Tìm kiếm nhân viên

2.10 Chức năng 8: Thoát chương trình hiên tại

Nếu người nhập sai thì thông báo.

 1. Thêm nhân viên mới: Nhập thông tin nhân viên Tên, Tuổi, Chức Danh, Địa Chỉ
  Cơ bản: Nhập mã phòng ban ở đây
  Nâng cao: Lựa chọn phòng ban hiện tại trong công ty.

 2. Thêm phòng ban: Nhập thông tin phòng ban: Tên

 3. Tìm kiếm nhân viên:
  Cơ bản là theo tên
  Nâng cao cho người thêm các lựa chon khác

Màn hình chào mừng

********** HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM **********

Xin mời các chọn lựa sau đây

 1. Hiển thị danh sách nhân viên

 2. Hiển thị danh sách phòng ban

 3. Hiển thị danh sách phòng ban và số nhân viên theo phòng ban

 4. Nhập thêm nhân viên mới

 5. Nhập thêm phòng ban mới

 6. Nhập thêm phòng ban và nhân viên mới

 7. Tìm kiếm nhân viên

 8. Kết thúc

==============================