Hỏi về locale trong Django

Sau khi tôi kích hoạt MIDDLEWARE
django.middleware.locale.LocaleMiddleware
và setting trong settings như sau
LOCALE_PATHS = ( os.path.join(BASE_DIR, ‘locale’), )
LANGUAGE_CODE = 'en-us’
LANGUAGES = (
(‘en’, ‘English’),
(‘vi’, ‘Vietnamese’),
(‘ja’, ‘Japanese’),
)
thì ngôn ngữ mặc định hiển thị là tiếng Việt mặc dù trong code views phần hàm login tôi đã set session là 1 ngôn ngữ khác như en, jp nhưng thay đổi đc
Đây là đoạn code tôi muốn hiển thị language theo user đăng nhập trong hàm login
from django.utils import translation
request.session[translation.LANGUAGE_SESSION_KEY] = user.language
Nhờ anh em chỉ giúp, loay hoay mãi đọc document các kiểu mà cũng ko rõ nguyên nhân