IA-ML Tensorflow

Hiện tại em đang làm project về tensorflow và đang gặp khó khăn trong lúc restore và in model ra để kiểm tra kết quả test sau khi train, xin nhờ mọi nguời giúp đỡ ạ