Lỗi sử dụng module turtle

Các bác cho em hỏi đoạn code này bị lỗi ở đâu, khi chay trên Python offline thì lỗi mà chay online thì không lỗi
import turtle
import random
sc=turtle.Screen()
sc.bgpic(‘space.gif’)
sc.addshape(‘sieunhan.gif’)
player=turtle.Turtle()
player.shape(‘sieunhan.gif’)
player.penup()
player.setposition(0,-250)
player.setheading(90)
sc.addshape(‘quaivat1.gif’)
enemy=turtle.Turtle()
enemy.shape(‘quaivat1.gif’)
enemy.setposition(random.randint(-280,280),random.randint(0,280))
enemy.setheading(90)
speedenemy=2
loi pt