Mình có viết chơi 1 trò dò bomb mà sai rồi, các cậu giúp mình với

import tkinter
import random

gameOver= False
score=0
squaresToClear=0

def play_bombodger():
create_bombfield(bombfield)
window=tkinter.Tk()
layout_window(window)
window.mainloop()

bombfield=[]
def create_bombfield(bombfield):
global squaresToClear
for row in range(0,10):
rowList=[]
for column in range(0,10):
if random.randint(1,100)<20:
rowList.append(1)
else:
rowList.append(0)
squaresToClear= squaresToClear + 1
bombfield.append(rowList)

printfield(bombfield)

def printfield(bombfield):
for rowList in bombfield:
print(rowList)

def layout_window(window):
for rowNumber, rowList in enumerate(bombfield):
for columnNumber,columnEntry in enumerate(rowList):
if random.randint(1,100)<25:
square=tkinter.Label(window,text=" “,bg=“darkgreen”)
elif random.randint(1,100)>75:
square=tkinter.Label(window,text=” “,bg=“seagreen”)
else:
square=tkinter.Label(window,text=” “,bg=“green”)
square.grid(row=rowNumber,column=columnNumber)
square.bind(”",on_click)

def on_click(event):
global score
global gameOver
global squaresToClear
square = event.widget
row=int(square.gird_info()[“row”])
column=int(square.gird_info()[“column”])
currentText =square.cget(“text”)
if gameOver== False:
if bombfield[row][column]==1:
gameOver=True
square.config(bg=“red”)
print(“game over!!!bạn đã đạp nhầm bom.”)
print(“số điểm của bạn là”,score)
elif currentText == " “:
square.config(bg=“brown”)
totalBombs = 0
if row<9:
if bombfield[row+1][column]==1:
totalBombs=totalBombs+1
if row>0:
if bombfield[row-1][column]==1:
totalBombs=totalBombs+1
if column>0:
if bombfield[row][column-1]==1:
totalBombs=totalBombs +1
if column <9:
if bombfield[row][column+1]==1:
totalBombs=totalBombs +1
if row>0 and column>0:
if bombfield[row-1][column-1]==1:
totalBombs=totalBombs+1
if row<9 and column>0:
if bombfield[row+1][column-1]==1:
totalBombs=totalBomb+1
if row>0 and colum <9:
if bombfield[row-1][column+1]:
totalBombs=totalBombs+1
if row<9 and colum <9:
if bombfield[row+1][column+1]:
totalBombs=totalBombs+1
square.config(text=” "+ str(totalBombs)+ " ")
squasquaresToClear =squaresToClear-1
score = score + 1
if squaresToClear==0:
gameOver =True
print(“xin chúc mừng bạn đã chiến thắng”)
print(“tổng số điểm là:”,score)
play_bombodger()

Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để code dễ nhìn

1 Likes

Thanks bạn để mình gửi lại

import tkinter
import random

gameOver= False 
score=0 
squaresToClear=0 

def play_bombodger():
  create_bombfield(bombfield) 
  window=tkinter.Tk() 
  layout_window(window) 
  window.mainloop() 

bombfield=[] 
def create_bombfield(bombfield): 
  global squaresToClear 
  for row in range(0,10): 
    rowList=[]
    for column in range(0,10):
      if random.randint(1,100)<20:
        rowList.append(1)
      else:
        rowList.append(0)
        squaresToClear= squaresToClear + 1
    bombfield.append(rowList)

  # printfield(bombfield) 
def printfield(bombfield): 
  for rowList in bombfield: 
    print(rowList)

def layout_window(window):
  for rowNumber, rowList in enumerate(bombfield):
    for columnNumber,columnEntry in enumerate(rowList):
      if random.randint(1,100)<25:
        square=tkinter.Label(window,text="  ",bg="darkgreen")
      elif random.randint(1,100)>75:
        square=tkinter.Label(window,text="  ",bg="seagreen")
      else:
        square=tkinter.Label(window,text="  ",bg="green")
      square.grid(row=rowNumber,column=columnNumber)
      square.bind("<Button-1>",on_click)

def on_click(event):
  global score
  global gameOver
  global squaresToClear
  square = event.widget
  row=int(square.gird_info()["row"])
  column=int(square.gird_info()["column"])
  currentText =square.cget("text")
  if gameOver== False:
    if bombfield[row][column]==1:
      gameOver=True
      square.config(bg="red")
      print("game over!!!bạn đã đạp nhầm bom.")
      print("số điểm của bạn là",score)
  elif currentText == "  ":
    square.config(bg="brown")
    totalBombs = 0
    if row<9:
      if bombfield[row+1][column]==1:
        totalBombs=totalBombs+1
    if row>0:
      if bombfield[row-1][column]==1:
        totalBombs=totalBombs+1
    if column>0:
      if bombfield[row][column-1]==1:
        totalBombs=totalBombs +1
    if column <9:
      if bombfield[row][column+1]==1:
        totalBombs=totalBombs +1
    if row>0 and column>0:
      if bombfield[row-1][column-1]==1:
        totalBombs=totalBombs+1
    if row<9 and column>0:
      if bombfield[row+1][column-1]==1:
        totalBombs=totalBomb+1
    if row>0 and colum <9:
      if bombfield[row-1][column+1]:
        totalBombs=totalBombs+1
    if row<9 and colum <9:
      if bombfield[row+1][column+1]:
        totalBombs=totalBombs+1
    square.config(text=" "+ str(totalBombs)+ " ")
    squasquaresToClear =squaresToClear-1
    score = score + 1
    if squaresToClear==0:
      gameOver =True
      print("xin chúc mừng bạn đã chiến thắng")
      print("tổng số điểm là:",score)
play_bombodger()


`

Lỗi của bạn hiển thị là như thế nào?