Pyqt5 list custom widget

Mình đang tạo list có chức năng thêm, sửa, xóa .
Mỗi item gồm ảnh và thông tin ảnh bên cạnh
Sử dụng pyqt5

Mình chưa có hướng giải quyết, mong mọi người giúp đỡ ạ.

Bạn hỏi chung chung như vậy, chúng tôi cũng không biết bạn đang cần cái gì.
Source code không? Hình ảnh mô tả cái mà bạn cần không?
Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin được không?