Tại sao lúc mình nhập input là unit thì tại sao nhập cái gì nó cũng đổi số weight sang pound vậy?

weight = int(input(‘your weight: ‘))
if weight < 0:
print(‘error’)
else:
unit = input(’(l)pounds or (K) kilo: ‘)
if ‘k’ or ‘K’ in unit:
print(f’pound: {weight * 2.204623}’)
elif ‘L’ or ‘l’ or ‘p’ or ‘P’ in unit:
print(f’kilogram: {weight * 0,45359237}’)
else:
print(‘error’)