Trợ lí ảo của mình bị lỗi gì mà ko chạy được khi chuyển file python sang exe

a

phần dưới còn 2 dòng là:
ModuleNotFoundError: no module name ‘pyttsx3.drivers’
[7436] Fail to execute script troliao