Truyền Object Class làm tham số hàm cho method của Class khác

 • Mình có câu hỏi về việc truyền tham số được khởi tạo đối tượng từ def init() của class Person. Làm tham số cho hàm out_put() của class Address:
 • Câu hỏi xuất phát là làm convert từ UML qua python code gặp quan hệ này
  image
  Code
class Person:

  def __init__(self, name, phone, email):
    self.name = name
    self.phone = phone
    self.email = email
class Address:

  def __init__(self, street, city, state, postal_code, country):
    self.street = street
    self.city = city
    self.state = state
    self.postal_code = postal_code
    self.country = country

  def output_as_label(self):
    person = Person()
    person.__init__(self)

Câu hỏi là gì? Chẳng thấy câu hỏi đâu.