Vẽ phân đoạn của Pie Chart

Chào ad và các bạn,
Em xin phép hỏi là em gặp khó khăn trong việc vẽ các phân đoạn của Pie Chart. Cụ thể là, em đã tính được phần trăm của mỗi data input và lấy phần trăm nhân với 360 là xong. Nhưng mà em ngồi hì hục mãi vẫn không tìm được hướng giải quyết. Em dự định dùng Define Function để sau khi vẽ xong một phân đoạn là nó lại về trung tâm rồi lấy cái data để tiếp tục tính góc. Đây là phần code của em:

import turtle
from array import *
 #Use array to input the data user
data = []
sum = 0
#sum = all the data together plus
n = int(input("Enter how many values: "))
for i in range(0,n):
  x = int(input("Enter the value: "))
  data.append(x)#add the array into list
  sum += x# sum = sum + x

print(data)
print(sum)
#check the code is working correctly or not.


#calculate for the percentage, then add into the array.
per = []
percent = 0
for a in range(0,n):
  percent = (data[a]/sum)
  per.append(percent)
print(per)
#check the percentage of each value


#draw circle
win = turtle.Screen()
t = turtle.Turtle()
t.color('black')
t.circle(120)#Radius is 120
t.penup()
t.goto(0,240)
t.pendown()
t.right(90)
t.fd(120)
#draw the segment
t.left(90)
def segment(per):
  for percent in per:
    segment = (percent * 360 / per)
    t.up()
    t.goto(0,120)
    t.down()
    t.right(segment)
    t.fd(120)
    t.up()
    t.goto(0, 120)
    t.down()

 segment(per)
win.exitonclick()