Xin lời giải với ạ

Viết một chương trình python sắp xếp 1 list các tuple là số nguyên theo giá trị của phần tử cuối cùng.
Ví dụ:
Đầu vào là list [(1, 2), (2, 6), (3, 1, 5)].
Đầu ra là: [(2, 6), (3, 1, 5), (1,2)].

my_list = [(1, 2), (2, 6), (3, 1, 5)]
sorted(list, key=lambda item: item[-1], reverse=True)
[(2, 6), (3, 1, 5), (1, 2)]